Podmínky WOODS RACE:

  1. Podmínkou účasti v závodu je vedle prezence a úhrady startovného podepsaný souhlas závodníka,zákoného zástupce.
  2. Svým podpisem na tomto dokumentu beru na vědomí, že startuji v tomto závodě WOODS RACE na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese zodpovědnost za zdraví a život závodníka během celého závodu.
  3. Během závodu existuje riziko nebezpečí vzniku vážné újmy na zdraví, resp. smrti u jednotlivých překážek na trati, které se mohou za nepředvídatelných okolnostech uvolnit a poškodit. Souhlasím se všemi riziky tratě, známými či neznámými, i kdyby nastaly v důsledku nedbalosti organizátorů soutěže.
  4. Svým podpisem na tomto dokumentu zároveň potvrzuji, že mám více než 18 let.
  5. Účastník závodu bude dodržovat všech pokynu pořadatelů a poběží s čipem, které dostane při prezentaci.
  6. Beru na vědomí, že organizátoři závodu mají právo odložit, zrušit nebo změnit akci kvůli počasí nebo i z jiných příčin, které nemohou kontrolovat nebo která může ovlivnit zdraví a bezpečnost účastníků bez možnosti vracení startovného.
  7. Souhlasím, aby má účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní závodu WOODS RACE, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.
  8. Beru na vědomí, že pořadatel během závodu a doprovodného programu nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka.TOTO PROHLÁŠENÍ O PODMÍNKÁCH ZÁVODU A VYUŽÍVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV JSEM SI ŘÁDNĚ PŘEČETL, ROZUMÍM VŠEM JEHO ČÁSTEM a podepsal svobodně a vážně, BEZ JAKÉHOKOLIV NÁTLAKU.
  9. Tímto uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů Organizátorovi, a to za účelem vyhodnocení závodu a zasílání informačních sdělení Organizátorem, to vše na dobu neurčitou. Takto předané osobní údaje nebudou zveřejněny, s výjimkou uveřejnění jména, příjmení případně ročníku narození či místa trvalého pobytu ve startovní a výsledkové listině. Jsem si vědom toho, že mám právo přístupu ke svým osobním údajům a další práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Souhlas uděluji dobrovolně a můžu jej kdykoli bezplatně písemně odvolat. Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly případně předány třetím osobám spolupracujícím s Organizátorem např. v souvislosti s registracemi, časomírou či poskytnutí zdravotní péče v souvislosti se závodem.

Souhlas zákonnného zástupce donést vyplněný v den závodu!!!